Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zsobrwinow.pl, Zespół Szkół Ogólnokształcących  znajduje się w Brwinowie przy ul. Żwirowa 16, kod pocztowy 05-840.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  13.12.2011r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Udogodnienia 

Serwis jest wyposażony w przełącznik zmiany rozmiaru czcionki ułatwiający przeglądanie treści przez osoby niedowidzące

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  p.Piotr Makijenko  email: p.makijenko@zsobrwinow.pl oraz  p.Beata Wincenciak email: szkola@loiwaszkiewicz.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 729 57 71 lub 22 729 63 47 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury 

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← – umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek Liceum przy ul. Żwirowej 16

 1. Dostępność wejścia do budynku Liceum  –  jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 1. Dostępność korytarzy i schodów. Korytarze na parterze są dostępne dla osób  poruszających się na wózkach, w budynku brak windy, toalet dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 3. W odległości ok.20 m od budynku szkoły na parkingu publicznym jest wydzielone   miejsca dla osób niepełnosprawnych..
 4. Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę    na wstęp z psem asystującym po wcześniejszym uzgodnieniu.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 6. W budynku funkcjonują obszary monitoringu.

Budynek  Szkoły Podstawowej od  ul. Sportowej

 1. Dostępność wejścia do budynku szkoły podstawowej – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Dostępność korytarzy i schodów. Korytarze na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, w budynku brak windy, toalet dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. W odległości ok.20 m od budynku szkoły na parkingu publicznym jest wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych..
 5. Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym po wcześniejszym uzgodnieniu.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7.   W budynku funkcjonują obszary monitoringu.
Print Friendly